WiFi For EU

 
WIFI FOR EU Program dotacji Unijnych dla Gmin które chcą wybudować darmowy dostęp do internetu na terenie swoich Miast i Wsi.
Zapraszamy wszystkie Gminy chcące podnieść swoją atrakcyjność !! Zamieszczamy kilka informacji na temat Programu poniżej .

Adresatem projektu WiFi4EU są obywatele UE i osoby przybywające do Unii, którym zapewni się dostęp do bezpłatnego WiFi w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia. Punkty dostępu do internetu za pośrednictwem WiFi, tzw. hotspoty WiFi, mogą być uruchomione przez gminę lub firmę instalującą WiFi z wykorzystaniem bonów od UE.

Program WiFi4EU będzie otwarty dla podmiotów z sektora publicznego z państw członkowskich i uczestniczących krajów EOG: Norwegii i Islandii. W pierwszym zaproszeniu do składania wniosków będą mogły jednak uczestniczyć jedynie gminy (lub równorzędne podmioty administracji lokalnej) bądź tworzone przez nie zrzeszenia. Wykaz podmiotów uprawnionych do składania wniosków został uzgodniony z każdym państwem członkowskim i zostanie udostępniony do wglądu gminom bądź zrzeszeniom w celu sprawdzenia, czy są one uprawnione do rejestracji / składania wniosków.

Zrzeszenia utworzone przez gminy mogą rejestrować wiele gmin, ale będzie się od nich wymagać odrębnego złożenia przez internet końcowych wniosków w odniesieniu do każdej gminy przez nie zarejestrowanej. Każdy bon jest przyznawany pojedynczej gminie jako beneficjentowi.

Każda gmina może wykorzystać tylko jeden bon podczas całego okresu realizacji inicjatywy. W związku z tym gminy wybrane do przyznania bonu w wyniku jednego zaproszenia nie mogą składać wniosków w żadnym z kolejnych zaproszeń. Gminy, które składały wnioski, ale nie otrzymały bonu, mogą natomiast próbować ponownie w przypadku następnego zaproszenia do składania wniosków.

Najpierw zostanie uruchomiony specjalny portal (dostępny we wszystkich językach UE), na którym gminy będą się mogły zarejestrować za pomocą prostego formularza przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków. Do rejestracji potrzebne będzie konto EU Login.

Portal WiFi4EU zapewni również dostawcom możliwość rejestracji i wskazania miejsca (tj. krajów i regionów), gdzie mogą świadczyć swoje usługi; dzięki temu beneficjenci będą mogli zapoznać się z tym wykazem na potrzeby swoich zamówień.

Następnie, po ogłoszeniu zaproszenia, gminy będą mogły składać wnioski (za pomocą właściwego przycisku na stronie).

Gminy będą mogły zarejestrować się bezpośrednio na portalu, podając podstawowe informacje na swój temat. Będą musiały podać dane kontaktowe swojego przedstawiciela prawnego.

Proces rejestracji będzie prosty, tak aby każda gmina mogła wziąć w nim udział w wybranym przez siebie języku bez konieczności angażowania jakiegokolwiek pośrednika.

Gminy NIE będą zobowiązane do załączenia projektu technicznego ani dokumentacji dotyczącej planowanej sieci WiFi. Aby móc ubiegać się o bon, gmina NIE będzie też potrzebować wstępnego szacunku kosztów od dostawcy.

Portal rejestracyjny zostanie uruchomiony w marcu. Rejestracja będzie otwarta przez 6–8 tygodni, aby zapewnić gminom wystarczająco dużo czasu na rejestrację przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków.

Po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków zarejestrowane gminy będą mogły na tym samym portalu złożyć wniosek o przyznanie bonu. Złożenie wniosku będzie polegało na kliknięciu na właściwy przycisk na stronie.

Data ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków zostanie podana do wiadomości w momencie otwarcia portalu rejestracyjnego, na którym znajdzie się zegar odliczający czas pozostały do ostatecznego terminu.

Gminy będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń (w oparciu o datę i godzinę złożenia przez nie wniosku, a NIE rejestracji). W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków każde państwo otrzyma co najmniej 15 bonów. Liczba bonów na państwo nie powinna przekraczać 8 proc. budżetu pierwszego zaproszenia do składania wniosków..

Wartość jednego bonu wynosi 15 tys. euro.

Beneficjent musi zapewnić, aby instalacja hotspotu została zakończona i WiFi zaczęło działać przed upływem półtora roku od otrzymania bonu. W tym czasie beneficjent musi więc opracować szczegóły swojego projektu i wybrać odpowiedni podmiot, który zainstaluje WiFi.

Każdy beneficjent zawrze umowę z wybranym przez siebie dostawcą na zainstalowanie urządzeń bezprzewodowych (zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych). Komisja nie będzie ingerować w warunki umowy między beneficjentem a dostawcą. Dostawcy mogą zarejestrować się na portalu w dowolnym momencie, ale muszą to zrobić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy z beneficjentem.

Beneficjenci wybiorą centra życia społecznego, w których zostaną zainstalowane hotspoty WiFi4EU. Zostaną one zainstalowane na obszarach, gdzie nie ma podobnych ofert bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu.

Beneficjenci będą też mieli prawo swobodnego wyboru dostawcy internetu, którym może, lecz nie musi być ten sam podmiot, który dostarczył/zainstalował WiFi. Abonament na dostęp do szybkiej łączności szerokopasmowej powinien zapewnić użytkownikom korzystanie z usług internetowych wysokiej jakości, a beneficjent musi go wykupić na okres co najmniej trzech lat.

UE będzie finansować koszty sprzętu i instalacji hotspotów WiFi, a beneficjent przez co najmniej trzy lata będzie ponosić koszty podłączenia do internetu (abonament internetowy) oraz konserwacji sprzętu.

Wszelkie koszty związane z procedurą przetargową (łącznie z opracowaniem warunków zamówienia) nie będą finansowane w ramach bonu. Wszelkie koszty związane z utworzeniem sieci niezbędnej do doprowadzenia internetu nie będą finansowane w ramach bonu. Wszelkie koszty dodatkowego wyposażenie niezwiązane bezpośrednio z hotspotami WiFi (stacje ładowania, meble uliczne itp.) nie będą finansowane w ramach bonu.

Aby zagwarantować, że bon zostanie prawidłowo zrealizowany, dostawca będzie musiał zarejestrować się na portalu WiFi4EU i podać szczegółowe dane (osoba do kontaktu, dane kontaktowe, zasięg geograficzny działalności i szczegóły dotyczące rachunku bankowego).

Zarówno dostawca, jak i beneficjent, będą musieli potwierdzić, że sieć lokalna została zainstalowana i jest gotowa do użytkowania. Po potwierdzeniu, że sieć lokalna jest faktycznie gotowa do użytkowania (zdalne monitorowanie), uruchomiona zostanie płatność.

Dostawca będzie mógł wówczas przedłożyć do realizacji bon od Komisji Europejskiej, a pozostała kwota salda nieobjęta bonem lub przekraczająca jego wartość zostanie opłacona przez beneficjenta.

Hotspot WiFi musi zostać uruchomiony z wykorzystaniem finansowania na podstawie bonu. Gminy bądź inne podmioty publiczne są odpowiedzialne za finansowanie abonamentu internetowego oraz konserwację sprzętu, aby zapewnić mieszkańcom i turystom wysokiej jakości bezprzewodowy dostęp do internetu przez okres co najmniej trzech lat.

Beneficjenci muszą stosować wspólną identyfikację wizualną, która zostanie dostarczona przez Komisję, oraz zapewnić linki do powiązanych narzędzi internetowych.

Beneficjenci mogą wykorzystać bon WiFi4EU na częściowe sfinansowanie projektów o wyższej wartości; w związku z tym wszelkie koszty sprzętu i instalacji przekraczające wartość bonu byłyby pokrywane w ramach umowy między dostawcą a beneficjentem.